+48 530 475 735   

Ślad węglowy - Aktualności i informacje

 

Co w Protokole GHG oznaczają ZAKRESY 1,2,3 ?
2021-10-07

 

Dla wielu Polskich firm obliczanie emisji GHG jest pojęciem nieznanym. Protokół GHG powstał, aby pomóc przedsiębiorstwom w rozliczaniu i raportowaniu emisji gazów cieplarnianych.  GHG Protocol to obecnie najczęściej używane narzędzie do obliczania i śledzenia emisji gazów cieplarnianych. Celem nowych wymagań jest zmiejszenie negatywnego wpłytu na klimat poprzez redukcjię emisji gazów cieplarnianych.

 

Jakie są zakresy Protokołu GHG?

Ślad węglowy obliczany zgodnie z Protokołem GHG (GHG Protocol) dzielimy na trzy zakresy ( Scope 1, Scope 2, Scope 3), dobierane w zależności od postawionych celów kalkulacji śladu węglowego przez podmiot.

 

ZAKRES 1 (SCOPE 1)

Obejmuje emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach należących do firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji generowanych przez procesy technologiczne, a także ulatniających się czynników chłodniczych.

 

ZAKRES 2 (SCOPE 2)

Obejmuje tzw. pośrednie emisje gazów cieplarnianych które mogą pochodzić przede wszystkim z zakupionej energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodu. Zakupiona energia elektryczna jest definiowana jako energia elektryczna kupowana lub w inny sposób wprowadzana do granic organizacyjnych firmy/usługi/organizacji.

 

ZAKRES 3 (SCOPE 3)

Obejmuje emisje pośrednie, które są powiązane z działalnością danej organizacji, ale nie są bezpośrednio własnością organizacji ani nie są przez nią kontrolowane. Zakres ten obejmuje źródła emisji GHG wynikające z dystrybucji i logistyki stron trzecich, emisje z wytworzenia zakupionych towarów, emisje wynikające ze stosowania sprzedawanych produktów a także emisje będące konsekwencją dojazdów pracowników, podróży służbowych itp. Ponadto Zakres 3 można podzielić na dwie kategorie: 1) Upstream oraz 2) Downstream.

UPSTREAM – tzw. „emisje w górę” na które mają wpływ:
a)    Zakupione surowce i usługi (np. sprzęt biurowy, woda, kanalizacja itp.) ;
b)    Dobra kapitałowe;
c)    Emisje związane z energią i paliwami nie ujęte w zakresie 1 i 2 (emisje wygenerowane na etapie produkcji ww. mediów energetycznych);
d)    Transport i dystrybucja prowadzone pojazdami lub urządzeniami nie będącymi własnością bądź pod kontrolą organizacji;
e)    Emisja z utylizacji odpadów;
f)    Podróże służbowe (transport pracowników związany z działalnością biznesową w ciągu raportowanego okresu w pojazdach, które nie są własnością lub nie są zarządzane przez organizację). 
g)    Dojazdy pracowników do pracy. 
h)    Emisje związane z obsługą wynajętych aktywów nieobjęte zakresem 1 i 2.

DOWNSTREAM – tzw. „emisje w dół” na które mają wpływ:
a)    Transport i dystrybucja produktów;
b)    Przetwarzanie sprzedanych produktów (Przetwarzanie produktów pośrednich sprzedawanych w roku sprawozdawczym do klientów (np. wytwórców);
c)    Użytkowanie sprzedanych produktów;
d)    Postępowanie ze sprzedanymi wyrobami po ich zużyciu; 
e)    Wynajęte aktywa nieujęte w zakresie 1 i 2;
f)    Franczyzy;
g)    Inwestycje.

 

Źródło: Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporing-Standard_041613_2.pdf

 

Dlaczego warto liczyć ślad węglowy?

Poznanie wielkości emisji gazów cieplarnianych pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych w firmie co w efekcie przyniesie oszczędności pieniężne. Szczegółowa analiza umożliwia wdrożenie odpowiednich rozwiązań na różnych etapach produkcji np. poprawienie efektywności energetycznej czy lepsze gospodarowanie surowcami i odpadami. Obliczenie śladu węglowego pozwala na podjęcie działań, które zmniejszą negatywne oddziaływania przez firmę na środowisko. Niewątpliwą zaletą jest również poprawa wizerunku przedsiębiorstwa, co ma związek z publikowaniem wyliczeń na temat wielkości śladu węglowego. 

 

Jak liczymy ślad węglowy?

Każda firma posiada własną strukturę oraz unikatową specyfikację działalności, dlatego kalkulacja śladu węglowego jest procesem indywidualnym i czasochłonnym. 
 

Czy warto?

W Polsce nie ma obowiązku obliczania carbon footprint, jednak warto podjąć się tego wyzwania. Wyliczenie Śladu węglowego dla organizacji lub produktu otwiera firmie nowe możliwości rozwoju.