+48 530 475 735   

Ślad węglowy - Aktualności i informacje

 

Ślad środowiskowy a gospodarka o obiegu zamkniętym
2021-04-09

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) to koncepcja gospodarcza, której założeniem jest aby materiały, produkty i surowce pozostawały w gospodarce tak długo jak to możliwe. Jest to idea odmienna od gospodarki linearnej ta bowiem opiera się na wyprodukowaniu – zużyciu- wyrzuceniu.

W starym modelu odpady traktowane są jako ostatni etap cyklu życia produktu. Nowy model gospodarki zakłada traktowanie odpadów jako surowce wtórne. W niedalekiej przyszłości przed przedsiębiorcami zostanie postawione nowe wyzwanie polegające na tym, aby podczas projektowania produktów uwzględniali podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym. 

 

Schemat gospodarki o obiegu zamknietym

Źródło: https://www.gov.pl

 

Mapa drogowa GOZ – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

 

Mapa drogowa GOZ jest dokumentem który ma ułatwić wdrożenie w Polsce nowego modelu gospodarczego i dotyczy różnych obszarów znajdujących się we właściwościach poszczególnych resortów. Poszczególne rozdziały dotyczą między innymi zrównoważonej produkcji przemysłowej oraz zrównoważonej konsumpcji, opisują nowe modele biznesowe, wskazują na metody wdrażania i monitorowania GOZ.

 

Ślad środowiskowy a gospodarka o obiegu zamkniętym

 

Ślad węglowy jest całkowitą suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Na rynku funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt sposobów obliczania śladu środowiskowego. Jednym ze sposobów wyliczania śladu węglowego jest zastosowanie metodyki LCA (life cycle assessment). Zgodnie z normą ISO 14040s, cykl życia określany jest jako „kolejne i powiązane ze sobą etapy wyrobu, od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych do jego ostatecznej likwidacji”.

Pierwszym i podstawowym etapem podczas badania LCA jest dokonanie szczegółowego bilansu wykorzystania materiałów oraz energii dzięki czemu możliwe jest dokonanie identyfikacji najmniej efektywnych etapów cyklu produkcyjnego.
Polska Mapa drogowej GOZ opisuje szereg zagadnień związanych z tematem badania śladu środowiskowego metodą LCA. Regulacje w tym zakresie mogą być narzędziem politycznym mającym wpływ na transformację.

 

 Indywidualny kalkulator emisji gazów cieplarnianych (GHG) 

  + 48 530 475 375

 

Prace Komisji Europejskiej nad metodami pomiaru efektywności środowiskowej

 

W roku 2013 przez Komisję Europejską opublikowane zostały zalecenia dotyczące stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (2013/179/UE). Dokument, który został opublikowany zachęcał do stosowania w ramach obliczeń śladu węglowego metodyki LCA.

Głównymi celami trwającego w latach 2013-2016 etapu pilotażowego wdrażania metodyki obliczeniowej śladu środowiskowego było: 
•   testowanie procesu opracowywania przepisów dotyczących produktów i sektorów;
•   testowanie różnych podejść do weryfikacji;
•  testowanie narzędzi komunikacyjnych służących do komunikowania wyników, w zakresie ochrony środowiska w całym cyklu życia produktu, partnerom biznesowym, konsumentom i innym zainteresowanym stronom w przedsiębiorstwie.

Po tym okresie ustanowiono fazę przejściową, która ma na celu monitorowanie wdrażania istniejących przepisów dotyczących śladu ekologicznego produktu (PEFCR) oraz przepisów sektorowych dotyczących śladu ekologicznego organizacji (OEFSR) jak również opracowanie nowych PEFCR/OEFSR;

Przedstawiciele Polski są aktywnymi uczestnikami w pracach fazy przejściowej. Od ich zaangażowania zależeć będą interesy przedsiębiorców działających w Polsce.

 

Bibliografia: 1): https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/gospodarka-o-obiegu-zamknietym, dostęp 2021-04-09