+48 530 475 735   

Ślad węglowy - Aktualności i informacje

 

Czym jest protokół GHG (GHG Protocol)?
2021-08-30

 

Protokół GHG ustanawia kompleksowe globalne znormalizowane ramy pomiaru i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (GHG) z operacji sektora prywatnego i publicznego, łańcuchów wartości i działań łagodzących.

Opierając się na 20-letnim partnerstwie między Światowym Instytutem Zasobów (WRI) a Światową Radą Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD), Protokół GHG współpracuje z rządami, stowarzyszeniami branżowymi, organizacjami pozarządowymi, firmami i innymi organizacjami. Protokół GHG dostarcza najszerzej stosowane na świecie standardy rozliczania gazów cieplarnianych. 

 

Raportowanie emisji gazów cieplarnianych (GHG)

Kto korzysta z Protokołu GHG?

 Firmy i Organizacje

W 2016 r. 92% firm z listy Fortune 500 ( coroczny ranking 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw, klasyfikowanych według przychodów brutto) korzystało z protokołu GHG bezpośrednio lub pośrednio poprzez program oparty na protokole GHG.

 Kraje i miasta
Poprzez swoje zaangażowanie w Porozumienie Burmistrzów setki miast na całym świecie zobowiązały się do korzystania z Protokołu GHG dla miast.

 

Historia protokołu GHG

Protokół GHG powstał, gdy pod koniec lat dziewięćdziesiatych WRI i WBCSD uznały potrzebę międzynarodowego standardu księgowania i raportowania GHG w przedsiębiorstwach. Wraz z dużymi partnerami korporacyjnymi, takimi jak BP i General Motors, w 1998 roku WRI opublikowało raport zatytułowany „Bezpieczny klimat, zdrowy biznes”. Zidentyfikowano plan działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, który obejmował potrzebę znormalizowanego pomiaru emisji gazów cieplarnianych.

Podobne inicjatywy były omawiane na WBCSD. Pod koniec 1997 r. starsi menedżerowie WRI spotkali się z urzędnikami WBCSD i osiągnięto porozumienie w sprawie rozpoczęcia partnerstwa organizacji pozarządowych z biznesem w celu rozwiązania standardowych metod rozliczania gazów cieplarnianych. WRI i WBCSD powołały podstawową grupę sterującą składającą się z członków grup środowiskowych (takich jak WWF, Pew Center on Global Climate Change, The Energy Research Institute) i przemysłu (takich jak Norsk Hydro, Tokyo Electric, Shell), w celu opracowania standardu korporacyjnego. Pierwsze wydanie Standardu, opublikowane w 2001 r., zostało zaktualizowane dodatkowymi wytycznymi, które wyjaśniają, w jaki sposób firmy mogą mierzyć emisje z zakupu energii elektrycznej i innych źródeł energii oraz rozliczać emisje z wszystkich swoich łańcuchów wartości.

Protokół GHG (GHG Protocol) opracował również zestaw narzędzi obliczeniowych, które pomagają firmom obliczać emisje gazów cieplarnianych i mierzyć korzyści płynące z projektów łagodzenia zmiany klimatu.

Porozumienie paryskie, przyjęte w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCC) w grudniu 2015 r., zobowiązuje wszystkie uczestniczące kraje do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury, dostosowania się do już zachodzących zmian i regularnego zwiększania wysiłków w miarę upływu czasu. Protokół GHG opracowuje standardy, narzędzia i szkolenia online, które pomagają krajom i miastom śledzić postępy w osiąganiu ich celów klimatycznych.