+48 530 475 735   

Definicje

 

  B

 

Biopaliwa - ciekłe lub gazowe paliwa dla transportu, produkowane z biomasy.

 

Biogaz – paliwa gazowe wyprodukowane z biomasy

 

Biomasa – ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich (definicja wg RED).

 

Biopłyny - ciekłe paliwa dla celów energetycznych, innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii ciepła i chłodu, produkowane z biomasy.

 

  C

 

Cykl życia produktu to kolejne i powiązane ze sobą etapy systemu wyrobu, od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych do ostatecznej likwidacji.

 

  E

 

Emisja gazów cieplarnianych w cyklu życia oznacza wszystkie emisje netto CO2, CH4 i N2O, które można przypisać paliwu (także wszystkim jego dodanym komponentom) lub dostarczonej energii. Obejmuje to wszystkie właściwe etapy od wydobycia lub uprawy włącznie, poprzez zmianę sposobu użytkowania gruntów, transport i dystrybucję, przetwarzanie i spalanie, niezależnie od tego, gdzie emisje maja miejsce

 

  G

 

Gaz cieplarniany GHG -  gaz szklarniowy (z ang. greenhouse gas) – gazowy składnik atmosfery biorący udział w efekcie cieplarnianym. Gazy cieplarniane przepuszczają większość docierającego do planety elektromagnetycznego promieniowania słonecznego (zwanego krótkofalowym), a pochłaniają promieniowanie podczerwone (zwane długofalowym) z planety. Dzięki utrudnieniu ucieczki energii w przestrzeń kosmiczną średnia temperatura atmosfery i powierzchni planety są podwyższone. W atmosferze ziemskiej gazy cieplarniane obecne są zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka.

 

Gazy cieplarniane - równoważnik CO2 (CO2eq) zgodnie z zapisami dyrektywy RED obejmuje ditlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (N2O) i metan (CH4). Całkowitą emisję wyrażona jako równoważnik CO2 oblicza się według następującego wzoru: masaCO2eq = masa CO2 + GWPCH4*masa CH4 + GWPN2O*masa N2O gdzie: GWPCH4 i GWPN2O oznacza potencjał globalnego ocieplenia gazów względem ditlenku węgla. GWPCH4 wynosi 23, a GWPN2O 296.

 

  O

 

Odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe inne niż biopaliwa, których wartość energetyczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii innych niż biomasa i które są stosowane w transporcie.

 

  P

 

Paliwa z biomasy – paliwa gazowe i stałe wyprodukowane z biomasy

 

  R

 

Równoważnik CO2 – CO2eq - stężenie ditlenku węgla (CO2) jakie skutkowałoby identycznym poziomem wymuszania radiacyjnego jak dane stężenie porównywanego gazu cieplarnianego.

 

  S

 

System certyfikacji ISCC EU (International Sustainability & Carbon Certification) jest systemem certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw który daje możliwość rozróżnienia nośników energii produkowanych w sposób zrównoważony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł. ISCC opiera się o wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE 2009 r.). 

ISCC ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale także zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez śledzenie wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw.

ISCC wyznacza 6 zasad produkcji biomasy:

  • Biomasa nie może pochodzić z gruntów, posiadających wysoką bioróżnorodność.
  • Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej (ochrona gleb, wód, powietrza oraz stosowanie dobrych praktyk rolniczych).
  • Pracownicy muszą być dobrze wyszkoleni i odpowiednio zabezpieczeni przed ewentualnymi zagrożeniami.
  • Podczas produkcji biomasy muszą być respektowane Prawa Człowieka.
  • Podczas produkcji biomasy nie można naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego.
  • Organizacja uczestnicząca w produkcji / obiegu biomasy musi stosować dobre praktyki zarządzania.

Weryfikacja biomasy i biopaliw jest konieczna aby uzyskać dostęp do rynków europejskich. Standard ISCC ułatwia handel krajowy oraz międzynarodowy.

 

System certyfikacji KZR INiG to polski system certyfikacji o globalnym zasięgu, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (decyzja nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r.). System KZR INIG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji pod nr 17 i jest równoważny takim systemom jak Red Cert czy ISCC.

Zakresem certyfikacji obejmuje: biomasę uprawianą i zbieraną na terenie Unii Europejskiej, odpady i pozostałości, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytwarzane na terytorium UE. 

Uczestnikami systemu są wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw (począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek)
 

 

System certyfikacji REDcert  to system certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów zgodny z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/28 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. Zapisy dyrektywy dotyczą kierunków wytwarzania  energii ze źródeł odnawialnych w Europie i na świecie. 

Certyfikat REDcert daje możliwość obrotu różnego rodzaju produktami (zboża, nasiona oleiste, odpady roślinne, olej roślinny, spirytus rolniczy) do firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją biopaliw. System REDcert skierowany jest do uczestników całego łańcucha produkcji biomasy i biopaliw.

Posiadanie certyfikatu REDcert  jest kluczowym warunkiem sprzedaży biomasy na cele energetyczne, pozwalając również na osiągnięcie korzystniejszych cen sprzedaży swoich produktów.

 

System certyfikacji SURE (Sustainable Resources Verifications Scheme) jest programem weryfikacji, którego celem jest umożliwienie wszystkim podmiotom gospodarczym wykazania zgodności z wymogami prawnymi dyrektywy RED II. Zapewnia on praktyczne rozwiązanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych działających w sektorze bioenergii w celu wykazania zrównoważonego charakteru produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy.

Rozpoczął działalność operacyjną od października 2020 r.

Na mocy przekształconej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (UE) 2018/2001 wprowadzono obowiązkowe kryteria zrównoważonego rozwoju dla podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie na produkcję energii elektrycznej lub ogrzewania i chłodzenia z biomasy i biogazu.
Zasady wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.

 

  Ś

 

Ślad węglowy -  całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2.

 

  Z

 

Zrównoważony rozwój - to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie